Onderhands contract van samenleving

Partijen,
te weten:
Naam geboortedatum
Adres
Woonplaats ,
ook te noemen A

En
Naam geboortedatum
Adres
Woonplaats ,
ook te noemen B

overwegen als volgt:

A en B leven samen dan wel gaan samen leven en zij wensen de juridische gevolgen daarvan onderhands te regelen. Zij leven samen dan wel gaan samen leven op het adres:

En daarom komen zij overeen als volgt:

In geval zij samenleven in gehuurde woonruimte zijn zij gezamenlijk eigenaar van de huurrechten, des dat zij beiden het huurcontract ondertekenen; en mocht het huurcontract alleen door een van beiden ondertekend zijn, dan wordt hierbij die ander onherroepelijk gemachtigd om, voorzover nodig in naam van zijn partner, de huurrechten ook op zijn of haar naam te zetten, hetzij door een verzoek daartoe aan de verhuurder, hetzij door dat aan te vragen bij de rechter middels de juridische procedures, die daartoe geëigend zijn.

Partijen delen maandelijks de kosten van de gemeenschappelijke huishouding naar rato van de hoogte van ieders inkomen; een terugvordering van een maandbijdrage op basis van dit artikel vervalt 2 maanden na die maand, behoudens schriftelijke stuiting van die vervaltermijn.

Partijen openen een gezamenlijke rekening ten behoeve van hun gezamenlijke huishouding, waarop zij maandelijks hun aandeel in de huishoudkosten storten en het saldo van die rekening zal steeds gemeenschappelijk eigendom zijn.

Partijen stellen op een blanco vel papier steeds een lijst van aanbreng op, inhoudende een omschrijving van de goederen, die zij elk ingebracht hebben en die zij aanbrengen in hun gemeenschappelijke huishouding. Bij het beëindigen van de samenleving kan elk zijn eigen aangebrachte goederen terugnemen, zonder dat partijen tot enige verrekening of betaling gehouden zijn jegens elkaar. Goederen staande de samenleving door een van de partijen aangebracht, dienen dus ook op de lijst gezet te worden. De lijst dient steeds door A en B afgetekend te zijn met een handtekening en een met de hand gezette datum. De lijst wordt telkens weer aan dit contract gehecht.

Goederen, behorend tot de gemeenschappelijke huishouding, die niet op deze lijsten staan, worden geacht gezamenlijk eigendom te zijn. Tegenbewijs is niet toegelaten. Deze goederen worden bij het einde van de samenleving gescheiden en gedeeld, doordat hun waarde door de dichtst bij gevestigde deurwaarder op geld gewaardeerd wordt. Wie van beiden die goederen feitelijk ingebracht heeft, heeft dan de eerste keus of hij dat goed terug wil nemen tegen verrekening van de geschatte waarde. De andere goederen worden in overleg verdeeld, waarbij degene, die overbedeeld wordt aan de ander conform de schatting de overbedeling direct in geld uit moet keren.

Alle andere goederen en gelden, die niet behoren tot de gemeenschappelijke huishouding, zijn eigendom van degene, die ze in eigendom heeft of aan wie ze toevallen, zonder dat de ander daarop enig recht kan doen gelden. Schenkingen en erfenissen behoren uitsluitend aan degene toe, aan wie ze toegevallen zijn. Verzamelingen, sportartikelen, sportuitrusting, kleding, sieraden en schoeisel, persoonlijke hobbyspullen worden geacht niet tot de gemeenschappelijke huishouding te behoren en behoren dus toe aan degene, die ze steeds gebruikt. Muziekdragers behoren als uitzondering wel tot de gemeenschappelijke huishouding.

In geval A en B gezamenlijk kinderen hebben of krijgen, dan wel adopteren, verzorgen en voeden zij ze gezamenlijk op, alsof ze beiden de ouderlijke macht hebben. In geval van schoolkeuzes, medische behandelingen en opvoedkundige keuzes zullen zij steeds gezamenlijk overleggen en handelen. In geval de samenleving beëindigd wordt, zullen zij in het belang van de kinderen streven naar wettelijke voortzetting van de gedeelde ouderlijke macht.

Zolang partijen niet gehuwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, lopen zij het risico dat bij overlijden van de een, de ander geen recht heeft op diens pensioen, dan wel een weduwe- of weduwnaar pensioen. Partijen zijn zich van dit risico bewust en verplichten zich, en voorzover nodig machten zij hierbij elkaar, om hun samenleving te melden bij de werkgever van de ander ter veiligstelling van hun rechten op een partnerpensioen, dan wel op een periodieke uitkering bij plotseling overlijden van de ander.

Deze overeenkomst eindigt door opzegging middels aangetekend schrijven, afkomstig van een van beide partners, dan wel doordat partijen in onderling overleg de overeenkomst beëindigen, in welk geval zij dat gezamenlijk onderaan deze overeenkomst schrijven, bevestigd door hun handtekening met de datum van ondertekening er bij vermeld.
Aldus opgemaakt op XX XX 200X in tweevoud en voor akkoord ondertekend,

Partij A Partij B
Handtekening Handtekening