Ondergetekenden,

Dhr./mevr., ook te noemen Rz (=Rechtzoekende)wonende teaan denr. Postcode

En

Mr., ook te noemen Rh (=Rechtshulpverlener)kantoor houdende teaan denr.Postcode

Overwegen als volgt:
Rz heeft rechtsbijstand nodig terzake:

A. Rh is bereid die rechtsbijstand tegen betaling te verlenen;
B. Rz wenst de kosten van die rechtsbijstand te beperken en RH is bereid hieraan mee te werken.
C. Ook overigens willen partijen in dit contract de voorwaarden van de te verlenen rechtsbijstand regelen.

Derhalve komen partijen overeen als volgt:

 • Rh zal rechtsbijstand verlenen aan Rz voor de zaak als genoemd in de overwegingen van dit contract en zal zich daarbij inspannen voor een zo goed mogelijk resultaat.
 • voor de rechtsbijstand zonder hoger beroep, dat wil zeggen de rechtsbijstand inclusief de behandeling door de rechtbank in eerste aanleg, de uitleg door Rh aan Rz van de einduitspraak met een advies daarbij daaronder begrepen, zal het honorarium van Rh bedragen een bedrag van euro per uur, te vermeerderen met het toepasselijke BTW-tarief, dat maximaal niet verder oploopt dan een bedrag groot euro, te vermeerderen met het toepasselijke BTW-tarief; boven dit maximale bedrag is Rz aan Rh geen honorarium meer verschuldigd; partijen zijn er mee bekend dat het BTW-tarief 6 en 19 % kan bedragen over het bedrag van het honorarium. Partijen spreken af dat Rz als volgt zal betalen:

Een eerste aanbetaling groot euro op : En vervolgens :

 • als Rz in hoger beroep gaat, kunnen partijen in overleg besluiten opnieuw dit contract af te sluiten voor de hoger beroepsprocedure.
 • Rz betaalt Rh de bijkomende kosten vooruit; daarmee zijn met name bedoeld de kosten, die Rh moet maken bij derden ten behoeve van de procedure; Rh begroot die kosten naar beste weten in redelijkheid op :
 • deurwaarderskosten:
 • griffierechten:
 • kosten kadaster:
 • uittreksels burgerlijke stand en/of handelsregister:
 • reiskosten openbaar vervoer:
 • reiskosten per auto:
 • advieskosten in te schakelen deskundigen:
 • algemene kantoorkosten:
 • bijzondere kantoorkosten als bijvoorbeeld internationaal telefoneren, meer kopieerwerk dan normaal en dergelijke:
 • overige:

In totaal te begroten op euro, te vermeerderen met BTW euro, alles achteraf te verrekenen op basis van een specificatie van de werkelijk gemaakte kosten met kopie van de betreffende nota's en facturen er bij. Zolang Rh die bijkomende kosten nog niet van Rz ontvangen heeft, tot zolang hoeft Rh de rechtsbijstandsverlening niet te beginnen.

 • Rh zegt toe dat hij minimaal 1 keer per 3 dagen telefonisch bereikbaar zal zijn voor Rh en dat Rh dan Rz te woord zal staan. Indien Rh vanwege drukke werkzaamheden moeizaam bereikbaar is, dan zal Rh er zorg voor dragen dat Rz via het kantoor van Rh een afspraak kan maken over het tijdstip, waarop Rh binnen 3 dagen wel telefonisch bereikbaar is.
 • Steeds als Rh dat nodig oordeelt, zal Rh een bespreking houden met Rz. Indien Rz een bespreking nodig vindt, dient die bespreking binnen 8 werkdagen plaats te vinden, mits Rz hiervoor een goede reden heeft, in overleg tussen partijen te bepalen.
 • Rh zal Rz steeds op de hoogte houden van de voortgang van de zaak en hem direct kopieën verstrekken van alle relevante stukken, correspondentie en conclusies in zijn zaak.
 • Rh zal zich zo goed mogelijk inspannen voor de belangen van Rz; toch kan er iets mis gaan. In geval Rh schade veroorzaakt, is Rh niet tot meer gehouden te betalen dan het bedrag dat Rh bij zijn verzekeraar kan claimen.
 • In geval partijen onenigheid hebben, verbinden ze zich die onenigheid voor te leggen aan deken van het arrondissement, waar Rh kantoor houdt, dan wel door die deken aan te wijzen derde, met de bedoeling dat deze bemiddelt teneinde de onenigheid op te lossen. Als Rh geen advocaat is, dienen partijen gezamenlijk een bemiddelaar aan te wijzen.
 • Partijen zijn jegens elkaar gehouden te goeder trouw te handelen; deze overeenkomst dient uitgelegd te worden naar de bedoeling van partijen. Wat partijen niet in deze overeenkomst geregeld hebben, wordt geacht naar redelijkheid en billijkheid en in overeenstemming van wat partijen anders redelijkerwijs afgesproken zouden hebben in de geest van dit contract, geregeld te zijn. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, vallende op dit contract, zijn voor rekening van de nalatige partij.
 • Aldus opgemaakt in tweevoud te de dato en door partijen voor akkoord ondertekend, waarbij elk der partijen een origineel van dit contract ontving.


Voor akkoord, rechtshulpverlener Voor akkoord, rechtzoekende