Debiteur wenst geld te lenen om er het navolgende mee te doen: crediteur is bereid hem daartoe geld te lenen op onderstaande voorwaarden, waar debiteur mee instemt derhalve komen partijen overeen als volgt:

Ondergetekende,
Naam geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Ook te noemen crediteur

en Ondergetekende
Naam geboortedatum
adres
Postcode en woonplaats
Ook te noemen debiteur

Overwegen als volgt:
debiteur wenst geld te lenen om er het navolgende mee te doen: crediteur is bereid hem daartoe geld te lenen op onderstaande voorwaarden, waar debiteur mee instemt
derhalve komen partijen overeen als volgt:

Crediteur leent uit aan debiteur gelijk debiteur in leen aanneemt een bedrag groot
Euro ( in cijfers: euro)

Debiteur verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dit bedrag daadwerkelijk ontvangen te hebben, zodat deze overeenkomst ook als kwitantie geldt voor de betaling en ontvangst van het onder punt 1 genoemde leenbedrag.

Over het open staande leenbedrag is een rente verschuldigd van % op jaarbasis, waarbij na ommekomst van 1 jaar de onbetaald gebleven rente ook rentedragend wordt tegen de rentevoet als vastgelegd in dit artikel 3.

Debiteur zal het leenbedrag inclusief vervallen rentes in een keer aan crediteur terug betalen en wel op dan wel:

Debiteur zal het leenbedrag maandelijks/per kwartaal aflossen aan crediteur met een bedrag van Euro per maand/kwartaal, steeds elke maand/kwartaal te vermeerderen met het bedrag van de vervallen rentes.

De eerste betaling groot euro al plaats vinden op: ,de tweede betaling groot euro op: en dan steeds weer verder, totdat de hoofdsom en rentes geheel voldaan zijn. De laatste betaling zal plaats vinden op:

Debiteur zal de overeengekomen betalingen verrichten op rekeningnummer:ten gunste van de debiteur en wel op dezelfde dag, dat de betaling ingevolge deze overeenkomst gedaan moet worden. De juiste tenaamstelling van dit rekeningnummer luidt:

De debiteur is in verzuim zodra hij een betalingstermijn niet op de contractueel
vastgelegde datum betaald heeft. Daarmee wordt het totale leenbedrag inclusief
vervallen rentes direct opeisbaar.

Alle kosten, die crediteur moet maken om de nakoming van deze leenovereenkomst af te dwingen, zijn voor rekening van de nalatige debiteur. Dit betreffen de gerechtelijke kosten, de buitengerechtelijke kosten en de advocaatkosten. Aldus in tweevoud ondertekend en overeengekomen op de datum en te tussen:

debiteur crediteur
Handtekening Handtekening