Aantekenen met bericht van ontvangst

Aan: [gegevens werkgever] [plaats, datum]

Betreft: ontslag op staande voet

Geachte heer/mevrouw ,

Op ……… hebt u mij ontslag op staande voet aangezegd. Bij deze maak ik tegen die ontslagaanzegging bezwaar. Er bestaan geen dringende redenen, welke het ontslag kunnen rechtvaardigen, en ik verzoek U dan ook dat ontslag onmiddellijk weer ongedaan te maken. Ik ben en blijf beschikbaar voor het verrichten van de werkzaamheden, overeenkomstig de tussen u en mij gesloten arbeidsovereenkomst, en zal mij op eerste verzoek uwerzijds melden voor het hervatten van die werkzaamheden.

Ik sommeer u om voor tijdige en correcte betaling van mijn salaris en bijkomende emolumenten zorg te dragen en aan al uw verplichtingen als werkgever te blijven voldoen. Ik houd u als werkgever aansprakelijk voor alle schade, welke ik heb geleden en/of nog zal lijden als gevolg van het verleende ontslag.Ter zake van dit ontslag zal ik mij voorzien van rechtskundige bijstand; mijn raadsman zal nader inhoudelijk op de zaak reageren. Voorshands onder reserve van alle rechten,

Hoogachtend,

[naam werknemer]