Voor veel mensen is de deurwaarder een dreiging. Maar angst is een slechte raadgever. Veel mensen weten niet wat de deurwaarder wel mag. En wat de deurwaarder niet mag. Onbekendheid en angst zijn heel slechte raadgevers. Daarom leggen we hier uit welke bevoegdheden en taken de deurwaarder heeft.

EXECUTIE VAN VONNISSEN

De overheid heeft de deurwaarder exclusief aangesteld om de civiele vonnissen ten uitvoer te leggen. De deurwaarder heeft dus als enige de bevoegdheid een vonnis ten uitvoer te leggen. Het gaat hier om zogenaamde civiele vonnissen. Dat zijn vonnissen door de civiele rechter gewezen. Om een voorbeeld te nemen: iemand koopt voor duizenden euro’s bij een groot postorderbedrijf kleding en huishoudapparatuur, maar uiteindelijk kan deze klant niet betalen. Het postorderbedrijf dagvaardt de klant voor de rechter. De rechter wijst de vordering toe door een schriftelijk vonnis. Het postorderbedrijf stuurt dit vonnis door naar de deurwaarder. De deurwaarder gaat nu tot executie van dit vonnis over.

Een ander voorbeeld is het alimentatievonnis.

Mag de deurwaarder het vonnis zo maar executeren ? Nee.
De wet legt grenzen op aan de bevoegdheid en macht van de deurwaarder. Eerst moet de deurwaarder een kopie van het vonnis afgeven bij de debiteur. De deurwaarder geeft de debiteur dan 2 dagen om te betalen. Pas als de debiteur in die 2 dagen niet betaalt of niet met een redelijke afbetalingsregeling komt, is de deurwaarder bevoegd het vonnis te executeren.

De deurwaarder mag nu pas beslag gaan leggen op gelden en goederen van de debiteur. Hoe gaat beslag in zijn werk ? De deurwaarder legt meestal beslag op het salaris en de eigen woning. Soms op de huisraad.

LOONBESLAG

De deurwaarder geeft aan de werkgever van de debiteur een brief af, waarin staat dat hij beslag legt op diens salaris. Daarmee ligt er beslag op het salaris, en nu ? De wet kent een zogenaamde beslagvrije voet. Dat wil zeggen dat de deurwaarder geen beslag mag leggen op de bijstandsnorm in het salaris. Een bedrag gelijk aan de maandelijkse bijstandsuitkering is dus beslagvrij.

Alles wat meer verdiend wordt dan het maandelijkse bijstandsbedrag, valt dan onder het beslag. Door het gelegde beslag mag de werkgever het gedeelte boven de bijstandsnorm niet meer uitbetalen aan zijn werknemer. De werkgever moet dat rechtstreeks uitbetalen aan de deurwaarder.Betaalt de werkgever toch aan de werknemer, dan moet de werkgever opnieuw hetzelfde bedrag aan de deurwaarder betalen. De werkgever zou dan 2 keer betalen !

Dat is de reden, waarom de werkgever het bedrag maar inhoudt en afdraagt aan de deurwaarder. De werkgever heeft dus geen keus.

De deurwaarder legt het loonbeslag door het vonnis ook in kopie aan de werkgever uit te reiken met de schriftelijke mededeling dat er voortaan beslag op het loon van die werknemer ligt. Daarbij vermeldt de deurwaarder zijn rekeningnummer, waar de werkgever voortaan het beslagen gedeelte van het salaris op moet storten. Elke maand maakt de werkgever het beslagen gedeelte van het salaris over, net zolang totdat de schuld is afbetaald.

Beslag op salaris is een heel sterk beslag, omdat er niet onderuit te komen valt. Toch proberen debiteuren dat. En ze zeggen hun baan op en gaan dan middels een BV bij hun werkgever aan de slag. Werkgevers werken hier graag aan mee, omdat het beslag de motivering van hun werknemer weg neemt. Maar beslag met hetzelfde vonnis onder die BV is snel gelegd en dan kan de BV gaan inhouden !

Bij beslag op salaris onder een eigen BV, zijn werknemer en directeur/enig aandeelhouder dezelfde persoon. In de praktijk gebeurt het dan soms dat er een lager salaris opgegeven wordt dan het werkelijke salaris. Dit is een strafbaar feit ! Dat werkt soms wel, maar is uiteraard zeer riskant en verboden. In elk geval wordt er ook dan een bedrag ingehouden.
Soms geeft een werkgever op dat zijn beslagen werknemer niets verdient en alleen gratis mee werkt. Maar dat werkt ook niet: volgens de wet mag dan de rechter een schatting maken van wat een redelijk salaris zou zijn en vervolgens dient de werkgever daarover alsnog een bedrag in te houden.

Wat wel lukt, is overleg met de deurwaarder. Want na het beslag ontvangt de werknemer niet meer dan de bijstandsnorm. Daardoor kan de werknemer in de problemen komen. En dan dreigt de werknemer in de wettelijke schuldsanering te gaan. Of hij neemt ontslag en gaat in de bijstand. In beide gevallen is de kans groot dat de deurwaarder weinig of niets meer ontvangt. Dat weet de deurwaarder heel goed.

Daarom is de deurwaarder vaak bereid om het maandbedrag aan inhouding lager te stellen. Zo komt de werknemer niet in de problemen. En ontvangt de opdrachtgever van de deurwaarder toch zijn geld, al moet hij wat langer wachten.

BESLAG OP DE EIGEN WONING.

Veel Nederlanders hebben een eigen woning. En met de stijgende huizenprijzen, zit daar meestal overwaarde op. En op die overwaarde kan beslag gelegd worden.

Dit beslag legt de deurwaarder door een kopie van het vonnis af te geven op het kadaster. De ambtenaar van het kadaster schrijft dit vonnis in in het kadaster. Vervolgens geeft de deurwaarder aan de debiteur een schriftelijke mededeling af dat hij beslag heeft gelegd op diens woning. Als de debiteur dan nog niet betaalt, dan geeft de deurwaarder aan de debiteur een brief af, waarin staat wie hij tot executerend notaris benoemd heeft; soms heeft de deurwaarder gelijk bij het beslag al een executerende notaris aangewezen.
Binnen 14 dagen na zijn aanwijzing stelt de notaris de datum vast, waarop de eigen woning geveild gaat worden. Volgens de wet moet die datum van veiling zeker 30 dagen liggen na de datum, waarop hij die veiling bekend maakt.

In de praktijk heeft de huiseigenaar dus al gauw een week of 5 a 6 extra om alsnog te proberen tot betaling of een redelijke afbetaling te komen. Tot zolang duurt het zeker nog, voordat de veiling begint.

BESLAG OP DE HUISRAAD

De derde vorm van beslag is beslag op de huisraad. Deurwaarders hebben daar een grote hekel aan. Want beslag op de huisr4aad is duur, omdat er veel opgeschreven moet worden. Ook de advertenties in de kranten zijn duur. Maar de veilingopbrengst van huisraad is eigenlijk altijd te weinig om de kosten van beslag op te brengen. In de praktijk dreigen deurwaarders vaak met beslag op de huisraad, maar ze doen het bijna nooit. Wees daar dus niet bang voor.

Zet de deurwaarder de veiling van de huisraad toch door, dan is het soms mogelijk de huisraad bij de bijstand en/of de sociale dienst van de gemeente te belenen en met dat bedrag het beslag af te kopen. Soms is een familielid bereid dat afkoopbedrag te verstrekken.

BESLAG OP EEN BANKREKENING.

De deurwaarder kan het zogenaamde derdenbelag leggen. Hij legt dan beslag onder uw bankier op uw bankrekening. Het bedrag wat op dat moment op uw bankrekening staat, valt onder het beslag.De deurwaarder legt zo’n beslag door aan de bank van de debiteur een brief aan te geven, waarin hij meedeelt welk bedrag hij te vorderen heeft en wat het nummer van de bankrekening is van debiteur. In de beslagstukken zet de deurwaarder altijd dat alles dat de bank van de debiteur onder zich heeft, onder het beslag valt. Dus het is niet noodzakelijk dat in de beslagstukken het rekeningnummer van de debiteur staat.

Zodra de bank mededeling van beslag krijgt, reserveert de bank het saldo van de rekening. Binnen 4 weken moet de bank mededeling aan de deurwaarder hoeveel hij van de debiteur onder zich heeft. In de praktijk wachten de banken inderdaad 4 weken af, zodat de debiteur in de tussentijd zelf de kans heeft met de deurwaarder tot een akkoord of een regeling te komen.

Bij beslag geven banken hun klant ogenblikkelijk een ander rekeningnummer. Gelden, die na het beslag bij de bank binnenkomen, stort de bank op dat nieuwe rekeningnummer. De debiteur kan over dat nieuwe saldo op die nieuwe rekening gewoon beschikken. Daarom leggen deurwaarders niet graag beslag op een bankrekening, want daarmee beslaan ze alleen het saldo van dat moment. En als de stand van de rekening dus negatief is, ontvangen ze zelfs niets.

OPHEFFING BESLAG.

Als het beslag ten onrechte gelegd is, moet u een advocaat inschakelen. Die kan aan de president van de rechtbank vragen om het beslag op te heffen. Dat gaat met een kort geding. Opheffing van een onrechtmatig beslag kan dus snel gebeuren.

2. INCASSO EN PROCESVOERING

De deurwaarder voert processen bij de kantonrechter in opdracht van zijn klanten.
Ook probeert de deurwaarder in opdracht van zijn klanten openstaande rekeningen te incasseren. De deurwaarder kan pas executeren, als hij een vonnis heeft, gewezen door de rechter.

Als een deurwaarder u aanschrijft om een incasso te voldoen, beoordeel dan eerst of u wettelijk verplicht bent te betalen. Anders hoeft u niet te betalen. Als u niet zeker bent of u moet betalen, raadpleeg dan een advocaat of jurist. En volg diens advies op.

Als u in uw recht staat, bericht de deurwaarder dan schriftelijk uw standpunt en houd voet bij stuk. Bewaar kopieën van die brieven aan de deurwaarder, zodat u ze later zo nodig aan de rechter kunt overleggen.

Als de deurwaarder u wel terecht aanschrijft, probeer dan een afbetalingsregeling te treffen met de deurwaarder of betaal alles ineens, als dat lukt.

BEWAREND BESLAG.

Indien een schuldeiser meent een haalbare vordering te hebben tegen zijn debiteur, mag de schuldeiser alvast beslag leggen op de goederen van de debiteur. Daartoe moet de rechter verlof verlenen; de rechter verleent dat verlof altijd. Dit heet een bewarend of conservatoir beslag. De goederen mogen dan niet meer verkocht worden. Maar de deurwaarder mag ze ook niet executeren. Pas als er een definitief en toewijzend vonnis is, mag een bewarend beslag geëxecuteerd worden. In de praktijk komt een bewarend beslag voor op de eigen woning; of op spaarrekeningen, als die bankrekeningnummers toevallig bekend zijn. Een bewarend beslag op loon komt niet veel voor, omdat dat meestal direct tot een kort geding leidt tegen de schuldeiser.

In de praktijk zijn veel eigen woningen getroffen door bewarende beslagen, waarvan de procedures soms jaren kunnen duren. Al die tijd kan het beslag niet geëxecuteerd worden. Zo’n beslag op de woning is meestal ook niet meer dan een zekerheid dat de debiteur zal betalen na een toewijzend vonnis.

OVERBELADEN MET SCHULDEN ?

Als u onder de schulden zit en u ziet geen uitweg meer, vraag dan een persoonlijke schuldsanering aan. Zodra de rechter een persoonlijke schuldsanering toegewezen heeft, mag de deurwaarder geen vonnissen meer executeren. Alle vonnissen en schulden vervallen bij het einde van de schuldsanering, als de debiteur zich steeds gehouden heeft aan de eisen van de schuldsanering. Meestal duurt de schuldsanering niet meer dan 3 jaren.

EINDCONCLUSIE:

Alleen bij toegewezen vonnissen kan de deurwaarder executeren. Bij incasso’s en als de deurwaarder dreigt met een procedure, heeft de deurwaarder niet de bevoegdheid tot executie. Ook mag de deurwaarder in opdracht van de schuldeiser een bewarend beslag leggen.

KLACHT TEGEN DE DEURWAARDER?

Als u het niet eens bent met het optreden van deurwaarder, kunt u een klacht tegen de deurwaarder indienen. Wat veel deurwaarders doen is misbruik maken van hun bevoegdheid om beslag te leggen. Ze leggen bijvoorbeeld beslag onder de werkgever van de vriendin van de debiteur, in de hoop de debiteur zo maximaal onder druk te zetten. Maar omdat de vriendin met de debiteur noch gehuwd is, noch een geregistreerd partner is, is dat beslag onwettig. Een kort geding zal zeker helpen. Maar daarnaast kan deze vriendin een klacht indienen bij de:

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders
Postbus 84500
1080 BN AMSTERDAM
t 020 – 541 28 25
f 020 – 541 21 80
Op de website van de KVG (Kon. Vereniging v. Gerechtsdeurwaarders.) kunt u meer lezen hoe een klacht indient, zie: www.kbvg.nl en klik door met eerst “Organisaties” en daarna met “Kamer voor gerechtsdeurwaarders”.

Een reden van een klacht kan dus zijn dat de deurwaarder welbewust misbruik maakt van zijn bevoegdheid. Als u een klacht in wilt dienen, is het beter eerst te overleggen met een jurist of advocaat. U mag zelf de klacht indienen; een brief aan de griffier KVG met daarin de klacht met de feiten, is voldoende. Als de deurwaarder op wettelijk toegestane wijze gebruik maakt van zijn bevoegdheden, is een klacht zinloos; hoe oneerlijk dat ook soms mag voelen. Maar wet is wet.