Onderhuur

In de regel wordt het onderverhuren van een woning aan een derde in de huurovereenkomst verboden. Mocht er wel onderverhuur worden toegestaan door de verhuurder, dan heeft de onderhuurder dezelfde rechten als de huurder. In dat geval eindigt de onderhuur niet op het moment, dat de hoofdhuur eindigt, maar zal de verhuurder ook ten aanzien van de onderhuurder alleen kunnen opzeggen op grond van de hier voor aangegeven gronden en wijze.

Medehuur

De partner van een huurder, echtgenoot of geregistreerd partner dan wel krachtens een notarieel opgemaakte akte samenlevende partner, is van rechtswege medehuurder en heeft dezelfde rechten als de hoofdhuurder. Anderen kunnen alleen medehuurder worden middels een overeenkomst daartoe met de verhuurder, of krachtens een vonnis van de rechter.

In de plaats stelling

Een huurder kan verzoeken aan de verhuurder er mee in te stemmen, dat ene ander in zijn plaats zal treden als huurder. Wil verhuurder daar niet aan mee werken, dan kan zo’n verzoek ook aan de rechter worden gedaan. Die zal oordelen aan de hand van een afweging van de wederzijdse belangen en argumenten.

Uitzonderingen

De regels van huurbescherming gelden niet voor huurovereenkomsten betreffende een onzelfstandig deel van de woning van de verhuurder (dus kamerhuur in de woning van de verhuurder) voor een duur van maximaal negen maanden. De regels gelden ook niet bij het verhuren van voor afbraak bestemde panden.